"Så langt som forhistoriens tåkeslør rekker, har barskogbeltet i Skandinavia og Nord-Russland vært befolket med skinnkledde og bueskytende ødemarksjegere. Like langt tilbake har den nordlige spisshunden vandret ved steinalderjegerens side. Jakt med skjellende eller halsende hund, er dermed klart den eldste form for jakt i Norden, og likeså i Nord-Russland. Denne jakten har foregått etter det meste av viltet i disse områdene. Det som betegnet hundene, var allsidigheten, en allsidighet som vi ennå kan finne, særlig østover, og som mangler sidestykke.""Derfor foregikk jakten både på større dyr som bjørn, elg og rein, på viktige pelsdyr som ekorn, mår og sobel (mårdyr), på sjøfugl og på skogsfugl, da særlig storfugl og orrfugl."

"Jakten på pelsdyrene hadde dog den største økonomiske betydningen, og fikk også påvirke den kulturelle utviklingen, helt fra den sene steinalder, hvor pels var den eneste gangbare valuta, via middelalderen hvor de nordiske kongenes og den russiske tsarens skatt oftest ble oppgjort i pels, og helt fram til dette århundret, hvor skinn ofte var fattigfolks eneste betalingsmiddel."

"Den nordlige spisshunden, da først og fremst laikaen og forfedrene til dagens skjellende fuglehunder, som har muliggjort jakten på pelsdyr, kan dermed sies å ha gjort folkestammene i det karrige nord i stand til å handle med folk lenger sør. Gjennom byttehandel fikk de kontakt med andre kulturer, fikk verktøy og våpen, mel og salt."

"Utviklingen av spisshundene har dermed foregått helt tilbake fra steinalderen og fram til i dag. Den gamle, allsidige jakthunden har som nevnt etter hvert måttet vike plassen for mer spesialiserte spisshunder, slik som norsk elghund og finsk spets."

Utdrag fra boken "Skogsfugljakt med skjellende hund" Skrevet av Øyvind Ravna.
 

Jaktlige egenskaper

Laikaen er en stillende spisshund, den er allsidig og gjerne tilpassningsdyktig etter hvilke viltarter eieren preger den på. Laikaen skal ha et godt og frimodig søk, slik at den jevnlig finner vilt som ikke er var føreren, for så og stille viltet i los. En modig laika med god jaktlyst skal like gjerne jage større dyr som elg og bjørn, som mindre dyr den kommer over. Mange laikaer fungerer og godt som treskjellere. En av egenskapene laikaene er kjent for er rovviltskarphet.


Viktig å tenke over ved valg av rase.

Til vanlig er laikaen balansert og vennlig mot mennesker. Den er en mentalt våken og livlig hund som er følsom på signaler. Laikaen er en utpreget jakthund, og trenger utløp for sine instinkter. Det får den best gjennom jakt og mye tid i skogen. I den perioden hunden ikke jaktes med trenger den godt med mosjon og aktiviteter.